Choď na obsah Choď na menu
 


Plán činnosti OZ na rok 2016

 

                                          PLÁN ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

                                              POMÔŽME NAŠIM DEŤOM NA ROK 2016   

    

Hlavné úlohy :

 1. Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení.
 2. Podať daňové priznanie za rok 2015.
 3. Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia.
 4. Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2017.
 5. Vytvoriť  rozpočet občianskeho združenia na rok 2017.
 6. Vytvoriť výročnú správu za rok 2015.
 7. Podporovať významné aktivity  zamestnancov a žiakov  SŠ, Ružomberok.
 8. Podporovať projekty a  zabezpečovať ich realizáciu.
 9.  Finančne prispievať na  maturitné a záverečné skúšky.
 10.  Zabezpečovať potrebnú odbornú literatúru pre odbory.
 11.  Finančne podporovať celoslovenské súťaže zručností.
 12. Poskytovať finančný príspevok na odborné exkurzie.

 

Objasnenie plánu činnosti:

Úloha č.1:                          Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný :                   dozorná rada

Termín splnenia :            priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

Úloha č.2                              Podať daňové priznanie za rok  2015

Zodpovedný :                       Bc. Gabriela Kohútová

Termín splnenia :                do 31.03.2016

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území

Slovenskej republiky.

Úloha č. 3                             Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovední :                        všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:                  priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti.

 

Úloha č.4                

Zaevidovať občianske združenie v registri určených  právnických osôb

 pre rok 2016    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Zodpovedný:                      Bc. Gabriela Kohútová

Termín splnenia :               do 15.12.2015

Ak chce občianske združenie získať 2% z daní z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie  v registri určených právnických osôb.      

Úloha č. 5                         Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2016

Zodpovedný :                    Mgr. Marián Šimkovič

Termín splnenia :              do 15.12.2015

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov občianskeho združenia o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 6                              Vytvoriť výročnú správu na rok 2015

Zodpovedný :                       Bc. Gabriela Kohútová

Termín splnenia :                do 30.01.2016

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych  darcov občianskeho združenia , pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia členov  o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

Úloha č. 7                             Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2015

Zodpovedný :                   dozorná rada

Termín splnenia:             do 30.01.2016

Tento bod je  vhodné splniť pre lepšiu  orientáciu potenciálnych občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými  prostriedkami združenia.

Úloha č. 8     Podporovať zamestnancov  a žiakov Spojenej školy, Ružomberok

 Zodpovední :            všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia :     priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok  zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné o príspevok písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.

                                                                                            ................................

                                                                                             Bc. Gabriela Kohútová

                                                                                                    predseda OZ

 

 

V Ružomberku  4.decembra 2015,   vypracovala Mgr. Božena Demková