Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná správa OZ za rok 2011

22. 1. 2013

VÝROČNÁ  SPRÁVA  

ZA  ROK 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:      Bc. Gabriela Kohútová

Schválila:            správna rada

Obsah

 

Príhovor predsedu. 3

 

1.       Úvodné informácie. 3

1.1        História občianskeho združenia. 4

1.2        Organizačná štruktúra. 4

 

2.       Zhodnotenie roka 2011. 4

2.1        Zrealizované projekty. 4

2.2        Granty a sponzorstvá. 6

 

3.       Plány na rok 2012. 6

3.1        Spolupráca a členstvo. 6

3.2        Plánované projekty. 6

3.3        Ostatná činnosť. 7

 

4.       Vyjadrenie dozornej rady. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Príhovor predsedu

 

 „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, ba i celému svetu. Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“

                                                                                                                    (Komenský)

 

Milí priatelia,

  v duchu týchto slov sa snažíme pracovať v našom občianskom združení „ Pomôžme našim deťom“.

 Na začiatku roka je zvykom bilancovať rok predchádzajúci.

Každý rok sa snažíme  podporovať čo najviac projektov, a tak sme sa pustili zodpovedne do realizácie naplánovaných úloh.

Čítate výročnú správu OZ Pomôžme našim deťom za rok 2011.

Aj vďaka Vám môžeme pomôcť so skvalitnením vzdelávania hlavne Vašich detí.

Ďakujeme!

 

Gabriela Kohútová

Predseda OZ

 

1.    Úvodné informácie

Občianske združenie Pomôžme našim deťom (ďalej len „združenie“) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Sídlom združenia je Ružomberok, ulica Scota Viatora 8. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Cieľovou skupinou občianskeho združenia sú mladí ľudia a pedagógovia.

Hlavným cieľom občianskeho združenia Pomôžme našim deťom je podpora zamestnancov a študentov Združenej strednej školy, Scota Viatora 8 v Ružomberku (stanovy, čl. 1, bod 4).  V ďalších bodoch združenie špecifikuje niektoré cieľové aktivity, ako:

a)      podporovať talentovaných a nadaných žiakov, aktívnych učiteľov a majstrov OV Združenej strednej školy obchodu a služieb (ďalej len „škola“) v Ružomberku,

b)      zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty žiakov a učiteľov školy,

c)      zabezpečovať potrebnú literatúru pre jednotlivé odbory,

d)     napomáhať modernizácii školy a jej vybaveniu modernou technikou a učebnými pomôckami,

e)      podieľať sa na organizovaní verejnoprospešných akcií ako sú výstavy, súťaže, školenia, kurzy,

f)       nadväzovanie zahraničných a domácich kontaktov s inštitúciami zabezpečujúcimi profesijný rozvoj ,

g)      zabezpečovať realizáciu projektov,

h)      vykonávať a podporovať iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

 

1.1    História občianskeho združenia

Myšlienka založiť občianske združenie vznikla na začiatku školského roku 2007/008 v hlave Mgr. Mariety Oravskej, ktorá chcela vytvoriť pre študentov a zamestnancov Združenej strednej škola Obchodu a služieb nadštandardné podmienky na prácu a vzdelávanie.

Združenie vzniklo 14. decembra 2007 schválením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-31127. Zakladateľom združenia boli:

-          Ing. Jaroslav Keyzlar, riaditeľ Združenej strednej školy Obchodu a služieb, Ružomberok,

-          Ing. Katarína Buknová, predseda komisie odborných ekonomických predmetov na ZSŠOaS,

-          Ing. Lucia Benčaťová, učiteľ odborných ekonomických predmetov na ZSŠOaS.

Menovaní boli zároveň členmi prípravného výboru. V súčasnosti Ing. Keyzlar a Ing. Buknová sú len členmi občianskeho združenia, Ing.Blumensteinová ( rod.Benčaťová ) je členom dozornej rady o.z..

1.2    Organizačná štruktúra

K 31. 12. 2011 má občianske združenie 60 členov.

18. februára 2008 boli Mgr. Marieta Oravská, Mgr. Marián Šimkovič, Bc. Zdenka Stoličková, Mgr. Rudolf Laco a Mgr. Klára Vargová zvolení zhromaždením členov za členov správnej rady občianskeho združenia. Následne si z pomedzi seba zvolili predsedu, ktorým sa stal Mgr. Marian Šimkovič a podpredsedu združenia Mgr. Marietu Oravskú.

Do dozornej rady boli zvolení Bc. Jaroslav Vyparina, Bc. Božena Demková a Ing. Lucia Benčaťová (od 30. 08. 2008 Blumensteinová).

V januári 2010 nastala zmena predsedu správnej rady. Predsedom sa stala Bc. Gabriela Kohútová.

2.    Zhodnotenie roka 2011

V priebehu roka boli poskytnuté finančné prostriedky hlavne na zabezpečenie rôznych podujatí, ktoré organizovali žiaci našej školy, na prípravu odbornej zložky maturitnej skúšky, na exkurzie. Zrealizované projekty

Úloha č. 1:                 Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.

 

Úloha č. 2:                 Podať daňové priznanie za rok 2011

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 31. 03. 2012

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.

 

Úloha č. 3:                 Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovedný:               všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:         priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti. Táto úloha bola realizovaná len formou 2% z dani z príjmov fyzických osôb.

 

Úloha č. 4:     Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2012

Zodpovedný:               správna rada o.z.

Termín splnenia:         do 01. 12. 2012

Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie v registri určených právnických osôb.

Úloha č. 5:                 Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2012

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 31.12. 2011

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.

 

Úloha č. 6:     Vytvoriť výročnú správu za rok 2011

Zodpovedný:               Bc. Gabriela kohútová

Termín splnenia:         do 31. 01. 2012

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.

 

Úloha č. 7:     Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2011

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 31. 01. 2012

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.

 

 

Úloha č. 8:     Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok

Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia:         priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia. Táto úloha bola splnená, a na základe žiadostí boli poskytnuté finančné prostriedky.

2.1  Granty a sponzorstvá

Občianske združenie ďakuje za spoluprácu:

-          všetkým, ktorí nám darovali 2% z dani z príjmov,

-          všetkým svojim členom za bezodplatnú pomoc pri plnení cieľov občianskeho združenia.

3.    Plány na rok 2012

V roku 2012 chceme zabezpečiť bezproblémové fungovanie občianskeho združenia a transparentné nakladanie so získanými finančnými prostriedkami , poskytnúť možností na čerpanie finančných prostriedkov.

3.1  Spolupráca a členstvo

Združenie sa chce viac dostať do povedomia verejnosti, študentov aj pedagógov Spojenej školy v Ružomberku.

3.2  Plánované projekty

Úloha č. 1:                 Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 2:                 Podať daňové priznanie za rok 2011

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 31. 03. 2012

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 3:                 Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovedný:               všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:         priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti.

 

Úloha č. 4:     Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2013

Zodpovedný:               Bc. Gabriela Kohútová

Termín splnenia:         do 01. 12. 2012

Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, nie je to možné bez registrácie, občianskeho združenia v registri určených právnických osôb.

 

Úloha č. 5:                 Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2013

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 15. 12. 2012

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

Úloha č. 6:     Vytvoriť výročnú správu za rok 2012

Zodpovedný:               Bc. Gabriela kohútová

Termín splnenia:         do 31. 01. 2013

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 7:     Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2012

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 31. 01. 2013

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 8:     Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok

Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia:         priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.

 

3.3  Ostatná činnosť

Dbať na dôsledné dodržiavanie platnej legislatívy v súvislosti s činnosťou občianskeho združenia.

Dostať občianske združenie viac do povedomia verejnosti.

 

                                                                                                                  Bc. Gabriela Kohútová

predseda správnej rady