Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná správa za rok 2008

26. 12. 2010

  VÝROČNÁ  SPRÁVA  ZA ROK 2008

 

Príhovor predsedu

Rok 2008 je pre občianske združenie Pomôžme našim deťom odrazovým  rokom. Po zdĺhavom „naštartovaní“ ešte počas kalendárneho roka 2007 sa občianske združenie rozbehlo až v prvej polovici roka 2008. Potrebovali sme sa zorientovať vo svete tretieho sektora. Bolo potrebné vybaviť najzákladnejšie podklady k fungovaniu občianskeho združenia, ako sú stanovy, vnútorný poriadok, rokovací poriadok, identifikačné číslo, založenie bankového účtu a pod.

Okrem toho, že chceme byť aktívnym združením, ktoré podporuje v prvom rade svojich členov, zamestnancov a žiakov Združenej strednej školy Obchodu a služieb, Scota Viatora 8, v Ružomberku, museli sme sa vysporiadať s úvodnými problémami.

Verím, že spomaľujúci začiatok je už za nami a čaká nás to, čomu sa chceme naplno venovať. Chceme byť občianskym združením, ktoré poskytne človeku priestor na sebarealizáciu.

Na záver želám celému občianskemu združeniu Pomôžme našim deťom veľa síl a energie v napĺňaní svojich cieľov.

 

Mgr. Marian Šimkovič

Predseda OZ

 

1.    Úvodné informácie

Občianske združenie Pomôžme našim deťom (ďalej len „združenie“) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Sídlom združenia je Ružomberok, ulica Scota Viatora 8. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Cieľovou skupinou občianskeho združenia sú mladí ľudia a pedagógovia.

Hlavným cieľom občianskeho združenia Pomôžme našim deťom je podpora zamestnancov a študentov Združenej strednej školy, Scota Viatora 8 v Ružomberku (stanovy, čl. 1, bod 4).  V ďalších bodoch združenie špecifikuje niektoré cieľové aktivity, ako:

  • podporovať talentovaných a nadaných žiakov, aktívnych učiteľov a majstrov OV Združenej strednej školy obchodu a služieb (ďalej len „škola“) v Ružomberku,
  • zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty žiakov a učiteľov školy,
  • zabezpečovať potrebnú literatúru pre jednotlivé odbory,
  • napomáhať modernizácii školy a jej vybaveniu modernou technikou a učebnými pomôckami,
  • podieľať sa na organizovaní verejnoprospešných akcií ako sú výstavy, súťaže, školenia, kurzy,
  • nadväzovanie zahraničných a domácich kontaktov s inštitúciami zabezpečujúcimi profesijný rozvoj ,
  • zabezpečovať realizáciu projektov,
  • vykonávať a podporovať iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

 

1.1    História občianskeho združenia

Myšlienka založiť občianske združenie vznikla na začiatku školského roku 2007/008 v hlave Mgr. Mariety Oravskej, ktorá chcela vytvoriť pre študentov a zamestnancov Združenej strednej škola Obchodu a služieb nadštandardné podmienky na prácu a vzdelávanie.

Združenie vzniklo 14. decembra 2007 schválením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-31127. Zakladateľom združenia boli:

-          Ing. Jaroslav Keyzlar, riaditeľ Združenej strednej školy Obchodu a služieb, Ružomberok,

-         Ing. Katarína Buknová, predseda komisie odborných ekonomických predmetov na ZSŠOaS,

-         Ing. Lucia Benčaťová, učiteľ odborných ekonomických predmetov na ZSŠOaS.

Menovaní boli zároveň členmi prípravného výboru. V súčasnosti Ing. Keyzlar a Ing. Buknová sú len členmi občianskeho združenia, Ing. Benčaťová je členom dozornej rady o.z..

1.2    Organizačná štruktúra

K 31. 12. 2008 má občianske združenie 54 členov.

18. februára 2008 boli Mgr. Marieta Oravská, Mgr. Marián Šimkovič, Bc. Zdenka Stoličková, Mgr. Rudolf Laco a Mgr. Klára Vargová zvolení zhromaždením členov za členov správnej rady občianskeho združenia. Následne si z pomedzi seba zvolili predsedu, ktorým sa stal Mgr. Marian Šimkovič a podpredsedu združenia Mgr. Marietu Oravskú.

Do dozornej rady boli zvolení Bc. Jaroslav Vyparina, Bc. Božena Demková a Ing. Lucia Benčaťová (od 30. 08. 2008 Blumensteinová).

 

2.    Zhodnotenie roka 2008

Združenie zorganizovalo v minulom roku len nevyhnutné kroky smerujúce k založeniu a stabilizovaniu činnosti občianskeho združenia.

2.1  Zrealizované projekty

Úloha č. 1:                 Získať IČO pre o.z.

Zodpovedný:               Ing. Katarína Buknová

Termín splnenia:         do 31. 3. 2008

Ak chce občianske združenie prijímať dary (nielen vo forme 2% z dane z príjmu) je nutné, aby mal pridelené identifikačné číslo od Štatistického úradu. Termín aj úloha bola splnená.

 

Úloha č. 2:                 Získať čo najviac členov pre o.z.

Zodpovedný:               všetci členovia

Termín splnenia:         priebežne

Pre úvodné fungovanie o.z. je potrebné získať finančné prostriedky, ktoré nám umožnia preklenúť časť, kým nám zákon umožní získavať finančné prostriedky z dane z príjmu. Inak bude nutné získať pôžičku. Termín bol splnený, úloha len čiastočne. Plánovaný počet členov bol 60, reálne stav členov je 54.

 

 

Úloha č. 3:                 Vytvoriť a viesť evidenciu členov a členského

Zodpovedný:               Ing. Lucia Benčaťová

Termín splnenia:         vytvoriť do 31. 3. 2008, viesť priebežne

Z účtovného hľadiska je nevyhnutné, aby malo občianske združenie prehľad o svojich členoch a ich podpore pre občianske združenie. Ich evidencia je potrebná aj pre zasielanie pozvánok na zhromaždenie členov združenia. Termín aj úloha bola splnená.

 

Úloha č. 4:                 Založenie účtu pre občianske združenie

Zodpovedný:               Mgr. Rudolf Laco, Mgr. Marieta Oravská

Termín splnenia:         do 31. 5. 2008

Tento cieľ takisto súvisí so získavaním finančných prostriedkov pre občianske združenie, ale aj pre prehľadnejšie a bezpečnejšie vedenie účtovnej evidencie občianskeho združenia. Termín aj úloha bola splnená.

 

Úloha č. 5:                 Vytvorenie pečiatky pre o.z.

Zodpovedný:               Mgr. Marieta Oravská

Termín splnenia:         do 31. 7. 2008

Ak chce občianske združenie fungovať aj z hľadiska právneho, je nevyhnutné, aby malo svoju vlastnú pečiatku. Je to aj znak väčšej dôveryhodnosti občianskeho združenia. Termín aj úloha bola splnená.

 

Úloha č. 6:      Nakúpiť spotrebný materiál na zabezpečenie administratívnej činnosti občianskeho združenia, vedenie účtovníctva

Zodpovedný:               Ing. Lucia Benčaťová

Termín splnenia:         do 01. 09. 2008

Vedenie účtovníctva v občianskom združení vyžaduje legislatíva Slovenskej republiky. Aby bolo možné viesť pre občianske združenie jednoduché účtovníctvo, je potrebné nakúpiť príjmové a výdavkové pokladničné doklady, kancelárske papiere, euroobaly a zakladač pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu v účtovníctve občianskeho združenia. Termín aj úloha bola splnená.

 

Úloha č. 7:     Zápis do registra určených právnických osôb

Zodpovedný:               Mgr. Marieta Oravská, Ing. Lucia Benčaťová

Termín splnenia:         do 01. 12. 2008

Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie v registri určených právnických osôb. Termín aj úloha bola splnená.

 

Úloha č. 8:     Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok

Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia:         priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia. Daný rok občianske združenie nezaznamenalo žiadnu žiadosť o poskytnutie príspevku.

 

2.2  Granty a sponzorstvá

Občianske združenie ďakuje za spoluprácu:

-          Bc. Jozefovi Jantošovi za bezúročnú pôžičku vo výške 3000,- Sk,

-          neznámemu darcovi za peňažný dar vo výške 200,-Sk,

-          všetkým svojim členom za bezodplatnú pomoc pri plnení cieľov občianskeho združenia.

3.    Plány na rok 2009

Mladé občianske združenie, pozitívne naladené do nového kalendárneho roka otvára pri príležitosti svojich prvých narodenín aj svoj prvý pracovný rok. Rok 2008 bol viac menej rozbiehajúcim, na rozdiel od roku 2009, v ktorom chceme naplno rozvinúť všetky ideály a ciele nášho združenia. Okrem podpory vzdelávania pedagógov a študentov, chceme organizovať i nové akcie s novým potenciálom, chceme zlepšovať a zdokonaľovať svoju činnosť a podporiť projekty, za ktorými by stáli konkrétny mladí ľudia a ktoré by sa uskutočňovali pravidelne v nasledujúcich rokoch.

3.1  Spolupráca a členstvo

Združenie chce v nasledujúcom roku rozšíriť spoluprácu s jednotlivými schopnými mladými ľuďmi, ktorý by mali takto priestor pre sebarealizáciu v súlade so stanovami a vnútorným poriadkom občianskeho združenia.

3.2  Plánované projekty

 

Úloha č. 1:                 Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 2:                 Podať daňové priznanie za rok 2008

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 31. 03. 2009

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 3:                 Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovedný:               všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:         priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti.

 

Úloha č. 4:     Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2010

Zodpovedný:               správna rada o.z.

Termín splnenia:         do 01. 12. 2009

Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie v registri určených právnických osôb.

 

Úloha č. 5:                 Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2010

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 15. 12. 2009

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 6:     Vytvoriť výročnú správu za rok 2008

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 30. 01. 2009

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 7:     Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2008

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 30. 01. 2009

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 8:     Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok

Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia:         priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.

 

3.3  Ostatná činnosť

Ak správna rada uzná za vhodné alebo to vyplynie z návrhov zhromaždenia členov, poverený člen prepracuje vnútorný, organizačný a rokovací poriadok občianskeho združenia. Ďalej bude potrebné vytvoriť formu spisových materiálov, kde by sa viedli zápisnice, činnosť o.z., účtovníctvo a iná dokumentácia o kompletnej činnosti občianskeho združenia.

4.    Vyjadrenie dozornej rady

Občianske združenie má za sebou  úvodný, rozbehový rok, preto je potrebné prihliadať na mnoho faktorov s tým spojených. Združeniu sa podarilo vytvoriť vhodnú organizačnú štruktúru, ujasnilo si svoje poslanie, vytvorilo základné položky pre prácu (IČO, vlastný účet, pečiatka). Treba povedať, že ide o veľmi úspešný začiatok, napriek tomu, že členovia fungujú na báze dobrovoľníkov a vyvíjajú dostatočnú aktivitu. Zlepšenie vnímam  najmä v oblasti zabehania sa v práci (finančná správa, pravidelné zasadnutia, aktivita a ochota niektorých členov, profesionalita).

Vízie do budúcnosti sú pomerne jasné, vysoké a realistické. Je radosť pozerať sa, ako pracuje správna rada, ako ich činnosť korešponduje so stanovenými cieľmi a ako sa vyvíja byrokratická zložka nevyhnutná k vonkajšiemu fungovaniu. Veľmi pozitívne oceňujem aj výročnú správu, ktorá odzrkadľuje schopnosti, fundovanosť a ambicióznosť tejto skupiny ľudí.

Občianske združenie Pomôžme našim deťom  má pred sebou prirodzene ešte veľa práce, ale v rámci svojich možností je združenie na najlepšej ceste k úspechu a riadnemu fungovaniu. Preto mu prajem do ďalšieho roku svojej pôsobnosti veľa aktívnych členov, príspevkov a správneho rozdeľovania naakumulovaných finančných zdrojov.

Ing. Lucia Blumensteinová

člen dozornej rady o.z.

 

 

 

Vypracovala:       Ing. Lucia Blumensteinová, 25. január 2009

Schválila:            správna rada, 30. január 2009