Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná správa za rok 2009

26. 12. 2010

 

VÝROČNÁ  SPRÁVA  

ZA  ROK 2009

Príhovor predsedu

 

„Jednou z najkrajších kompenzácií života je, že nikto nemôže pomôcť druhému bez toho, aby tým nepomohol sebe samému.“ R. W. Emerson

 

Milí priatelia,

rok 2009 ubehol rýchlo a my sme si uvedomili, že od založenia OZ Pomôžme našim deťom už ubehli celé dva roky. Vidíme ako rýchlo plynie čas, ako rýchlo sa dejú veci okolo nás a ani sa neposkytne dostatok času a príležitosti naplno prežiť, zamyslieť sa nad úspechmi či neúspechmi.

Tento rok bol pre nás  rušnejší, ako ten predchádzajúci. Vyskytli sa nové nápady a možnosti podporovať ďalšie projekty a tak sme sa s veľkým elánom  vrhli do realizácie naplánovaných úloh. Zároveň nám tieto nápady priniesli nové starosti, pocit zodpovednosti a nové výzvy.

Držíte v rukách druhú výročnú správu OZ Pomôžme našim deťom. Prajeme Vám, aby ste pri čítaní dostali inšpiráciu zamyslieť sa nad možnosťami skvalitnenia vzdelávania hlavne Vašich detí. My Vám jednu ponúkame.

 

Mgr. Marian Šimkovič

Predseda OZ

 

1.    Úvodné informácie

Občianske združenie Pomôžme našim deťom (ďalej len „združenie“) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Sídlom združenia je Ružomberok, ulica Scota Viatora 8. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Cieľovou skupinou občianskeho združenia sú mladí ľudia a pedagógovia.

Hlavným cieľom občianskeho združenia Pomôžme našim deťom je podpora zamestnancov a študentov Združenej strednej školy, Scota Viatora 8 v Ružomberku (stanovy, čl. 1, bod 4).  V ďalších bodoch združenie špecifikuje niektoré cieľové aktivity, ako:

  • podporovať talentovaných a nadaných žiakov, aktívnych učiteľov a majstrov OV Združenej strednej školy obchodu a služieb (ďalej len „škola“) v Ružomberku,
  • zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty žiakov a učiteľov školy,
  • zabezpečovať potrebnú literatúru pre jednotlivé odbory,
  • napomáhať modernizácii školy a jej vybaveniu modernou technikou a učebnými pomôckami,
  • podieľať sa na organizovaní verejnoprospešných akcií ako sú výstavy, súťaže, školenia, kurzy,
  • nadväzovanie zahraničných a domácich kontaktov s inštitúciami zabezpečujúcimi profesijný rozvoj ,
  • zabezpečovať realizáciu projektov,
  • vykonávať a podporovať iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

 

1.1    História občianskeho združenia

Myšlienka založiť občianske združenie vznikla na začiatku školského roku 2007/008 v hlave Mgr. Mariety Oravskej, ktorá chcela vytvoriť pre študentov a zamestnancov Združenej strednej škola Obchodu a služieb nadštandardné podmienky na prácu a vzdelávanie.

Združenie vzniklo 14. decembra 2007 schválením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-31127. Zakladateľom združenia boli:

-         Ing. Jaroslav Keyzlar, riaditeľ Združenej strednej školy Obchodu a služieb, Ružomberok,

-         Ing. Katarína Buknová, predseda komisie odborných ekonomických predmetov na ZSŠOaS,

-         Ing. Lucia Benčaťová, učiteľ odborných ekonomických predmetov na ZSŠOaS.

Menovaní boli zároveň členmi prípravného výboru. V súčasnosti Ing. Keyzlar a Ing. Buknová sú len členmi občianskeho združenia, Ing. Benčaťová je členom dozornej rady o.z..

1.2    Organizačná štruktúra

K 31. 12. 2009 má občianske združenie 60 členov.

18. februára 2008 boli Mgr. Marieta Oravská, Mgr. Marián Šimkovič, Bc. Zdenka Stoličková, Mgr. Rudolf Laco a Mgr. Klára Vargová zvolení zhromaždením členov za členov správnej rady občianskeho združenia. Následne si z pomedzi seba zvolili predsedu, ktorým sa stal Mgr. Marian Šimkovič a podpredsedu združenia Mgr. Marietu Oravskú.

Do dozornej rady boli zvolení Bc. Jaroslav Vyparina, Bc. Božena Demková a Ing. Lucia Benčaťová (od 30. 08. 2008 Blumensteinová).

 

2.    Zhodnotenie roka 2009

Keďže občianske združenie neevidovalo žiadnu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, v tomto roku sa sústredilo najmä na zabezpečenie bezproblémového chodu združenia.

2.1  Zrealizované projekty

Úloha č. 1:                 Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.

 

Úloha č. 2:                 Podať daňové priznanie za rok 2008

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 31. 03. 2009

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.

 

Úloha č. 3:                 Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovedný:               všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:         priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti. Táto úloha bola realizovaná len formou 2% z dani z príjmov fyzických osôb.

 

Úloha č. 4:     Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2010

Zodpovedný:               správna rada o.z.

Termín splnenia:         do 01. 12. 2009

Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie v registri určených právnických osôb. Táto úloha nebola splnená pre nedôslednosť členov občianskeho združenia. Pozitívne je, že na túto povinnosť už po vykonaných opatreniach nikdy nezabudnú.

 

Úloha č. 5:                 Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2010

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 15. 12. 2009

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.

 

Úloha č. 6:     Vytvoriť výročnú správu za rok 2008

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 30. 01. 2009

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.

 

Úloha č. 7:     Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2008

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 30. 01. 2009

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.

 

Úloha č. 8:     Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok

Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia:         priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia. Táto úloha nebola splnená, pretože o.z. nedostalo žiadnu žiadosť o poskytnutie príspevku.

2.2  Granty a sponzorstvá

Občianske združenie ďakuje za spoluprácu:

-          všetkým, ktorí nám darovali 2% z dani z príjmov,

-          všetkým svojim členom za bezodplatnú pomoc pri plnení cieľov občianskeho združenia.

3.    Plány na rok 2010

V roku 2010 chceme zabezpečiť bezproblémové fungovanie občianskeho združenia a vytvoriť viac možností na čerpanie finančných prostriedkov.

3.1  Spolupráca a členstvo

Združenie sa chce viac dostať do povedomia študentov aj pedagógov Spojenej školy v Ružomberku.

3.2  Plánované projekty

Úloha č. 1:                 Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 2:                 Podať daňové priznanie za rok 2009

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 31. 03. 2010

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 3:                 Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovedný:               všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:         priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti.

 

Úloha č. 4:     Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2011

Zodpovedný:               Mgr. Marieta Oravská, Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 01. 12. 2010

Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie v registri určených právnických osôb.

 

Úloha č. 5:                 Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2011

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 06. 12. 2011

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

Úloha č. 6:     Vytvoriť výročnú správu za rok 2009

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 25. 01. 2010

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 7:     Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2009

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 25. 01. 2010

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 8:     Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok

Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia:         priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.

 

Úloha č. 9:     Splatiť záväzky občianskeho združenia

Zodpovedný:               Mgr. Marieta Oravská, Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         31. 12. 2010

Keďže občianskemu združeniu neprišli žiadne žiadosti o príspevok a naopak vznikli mu príjmy z 2% z dani z príjmu, je možné splatiť pôžičku Jozefovi Jantošovi, ktorá bola občianskemu združeniu poskytnutá na náklady spojené so založením občianskeho združenia ešte v roku 2007.

 

3.3  Ostatná činnosť

Dbať na dôsledné dodržiavanie platnej legislatívy v súvislosti s činnosťou občianskeho združenia.

4.    Vyjadrenie dozornej rady

Teší ma, že občianske združenie Pomôžme našim deťom naďalej úspešne napreduje a drží si štandardnú kvalitu práce. A prajem mu, nech mu to vydrží i v nasledujúcom roku práce.

 

 

Ing. Lucia Blumensteinová

člen dozornej rady o.z.

 

 

Vypracovala:      Ing. Lucia Blumensteinová, 25. január 2010

Schválila:            správna rada, 27. január 2010