Choď na obsah Choď na menu
 


Výročná správa za rok 2010

6. 7. 2011

 

VÝROČNÁ  SPRÁVA  ZA  ROK 2010

 
Vypracovala:      Bc. Gabriela Kohútová 25. január 2011

Schválila:            správna rada, 27. Februára 2011

 

 
„Jednou z najkrajších kompenzácií života je, že nikto nemôže pomôcť druhému bez toho, aby tým nepomohol sebe samému.“ R. W. Emerson
 
Milí priatelia,
 vidíme ako rýchlo plynie čas, ako rýchlo sa roky striedajú a roky nepribúdajú len nám, ale aj Vašim deťom. Na začiatku roka je zvykom bilancovať rok predchádzajúci.
 Vyskytli sa nové nápady a možnosti podporovať ďalšie projekty a tak sme sa pustili do realizácie naplánovaných úloh. Zároveň  nám  tieto nápady priniesli nové starosti, pocit zodpovednosti a nové výzvy.
Čítate výročnú správu OZ Pomôžme našim deťom za rok 2010. Prajeme Vám, aby ste pri čítaní dostali inšpiráciu zamyslieť sa nad možnosťami skvalitnenia vzdelávania hlavne Vašich detí. My Vám jednu ponúkame.
 
Gabriela Kohútová
Predseda OZ
 
Občianske združenie Pomôžme našim deťom (ďalej len „združenie“) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Sídlom združenia je Ružomberok, ulica Scota Viatora 8. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Cieľovou skupinou občianskeho združenia sú mladí ľudia a pedagógovia.
Hlavným cieľom občianskeho združenia Pomôžme našim deťom je podpora zamestnancov a študentov Združenej strednej školy, Scota Viatora 8 v Ružomberku (stanovy, čl. 1, bod 4). V ďalších bodoch združenie špecifikuje niektoré cieľové aktivity, ako:
a)      podporovať talentovaných a nadaných žiakov, aktívnych učiteľov a majstrov OV Združenej strednej školy obchodu a služieb (ďalej len „škola“) v Ružomberku,
b)      zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty žiakov a učiteľov školy,
c)      zabezpečovať potrebnú literatúru pre jednotlivé odbory,
d)     napomáhať modernizácii školy a jej vybaveniu modernou technikou a učebnými pomôckami,
e)      podieľať sa na organizovaní verejnoprospešných akcií ako sú výstavy, súťaže, školenia, kurzy,
f)       nadväzovanie zahraničných a domácich kontaktov s inštitúciami zabezpečujúcimi profesijný rozvoj ,
g)      zabezpečovať realizáciu projektov,
h)      vykonávať a podporovať iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.
 
Myšlienka založiť občianske združenie vznikla na začiatku školského roku 2007/008 v hlave Mgr. Mariety Oravskej, ktorá chcela vytvoriť pre študentov a zamestnancov Združenej strednej škola Obchodu a služieb nadštandardné podmienky na prácu a vzdelávanie.
Združenie vzniklo 14. decembra 2007 schválením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-31127. Zakladateľom združenia boli:
-          Ing. Jaroslav Keyzlar, riaditeľ Združenej strednej školy Obchodu a služieb, Ružomberok,
-          Ing. Katarína Buknová, predseda komisie odborných ekonomických predmetov na ZSŠOaS,
-          Ing. Lucia Benčaťová, učiteľ odborných ekonomických predmetov na ZSŠOaS.
Menovaní boli zároveň členmi prípravného výboru. V súčasnosti Ing. Keyzlar a Ing. Buknová sú len členmi občianskeho združenia, Ing.Blumensteinová ( rod.Benčaťová ) je členom dozornej rady o.z..
K 31. 12. 2010 má občianske združenie 60 členov.
18. februára 2008 boli Mgr. Marieta Oravská, Mgr. Marián Šimkovič, Bc. Zdenka Stoličková, Mgr. Rudolf Laco a Mgr. Klára Vargová zvolení zhromaždením členov za členov správnej rady občianskeho združenia. Následne si z pomedzi seba zvolili predsedu, ktorým sa stal Mgr. Marian Šimkovič a podpredsedu združenia Mgr. Marietu Oravskú.
Do dozornej rady boli zvolení Bc. Jaroslav Vyparina, Bc. Božena Demková a Ing. Lucia Benčaťová (od 30. 08. 2008 Blumensteinová).
V januári 2010 nastala zmena predsedu správnej rady. Predsedom sa stala Bc. Gabriela Kohútová.
V priebehu roka boli poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie rôznych podujatí, ktoré organizovali žiaci našej školy, boli poskytnuté príspevky na zvýšenie kvalifikácie učiteľom.
Úloha č. 1:                 Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení
Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová
Termín splnenia:         priebežne
Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.
 
Úloha č. 2:                 Podať daňové priznanie za rok 2010
Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová
Termín splnenia:         do 31. 03. 2011
Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.
 
Úloha č. 3:                 Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia
Zodpovedný:               všetci členovia občianskeho združenia
Termín splnenia:         priebežne
Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti. Táto úloha bola realizovaná len formou 2% z dani z príjmov fyzických osôb.
 
Úloha č. 4:     Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2011
Zodpovedný:               správna rada o.z.
Termín splnenia:         do 01. 12. 2010
Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie v registri určených právnických osôb. Táto úloha nebola splnená pre nedôslednosť členov občianskeho združenia. Pozitívne je, že na túto povinnosť už po vykonaných opatreniach nikdy nezabudnú.
 
Úloha č. 5:                 Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2011
Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová
Termín splnenia:         do 15. 12. 2010
Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.
 
Úloha č. 6:     Vytvoriť výročnú správu za rok 2010
Zodpovedný:               Bc. Gabriela kohútová
Termín splnenia:         do 30. 01. 2011
Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.
 
Úloha č. 7:     Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2010
Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová
Termín splnenia:         do 30. 01. 2011
Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia. Úloha bola splnená v stanovenom termíne.
 
Úloha č. 8:     Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok
Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada
Termín splnenia:         priebežne
Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia. Táto úloha bola splnená, a na základe žiadostí boli poskytnuté finančné prostriedky.
Občianske združenie ďakuje za spoluprácu:
-          všetkým, ktorí nám darovali 2% z dani z príjmov,
-          všetkým svojim členom za bezodplatnú pomoc pri plnení cieľov občianskeho združenia.
V roku 2011 chceme zabezpečiť bezproblémové fungovanie občianskeho združenia a vytvoriť viac možností na čerpanie finančných prostriedkov.
Združenie sa chce viac dostať do povedomia študentov aj pedagógov Spojenej školy v Ružomberku.
Úloha č. 1:                 Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení
Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová
Termín splnenia:         priebežne
Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.
 
Úloha č. 2:                 Podať daňové priznanie za rok 2010
Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová
Termín splnenia:         do 31. 03. 2011
Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.
 
Úloha č. 3:                 Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia
Zodpovedný:               všetci členovia občianskeho združenia
Termín splnenia:         priebežne
Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti.
 
Úloha č. 4:     Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2012
Zodpovedný:               Mgr. Marieta Oravská, Ing. Lucia Blumensteinová
Termín splnenia:         do 01. 12. 2011
Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie v registri určených právnických osôb.
 
Úloha č. 5:                 Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2012
Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová
Termín splnenia:         do 06. 12. 2011
Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.
Úloha č. 6:     Vytvoriť výročnú správu za rok 2010
Zodpovedný:               Bc. Gabriela kohútová
Termín splnenia:         do 31. 01. 2011
Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.
 
Úloha č. 7:     Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2010
Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová
Termín splnenia:         do 31. 01. 2011
Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.
 
Úloha č. 8:     Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok
Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada
Termín splnenia:         priebežne
Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.
 
Dbať na dôsledné dodržiavanie platnej legislatívy v súvislosti s činnosťou občianskeho združenia.
 
Bc. Gabriela Kohútová
predseda správnej rady
Teší ma, že občianske združenie Pomôžme našim deťom sa čoraz viac dostáva do povedomia našich žiakov a učiteľov, úspešne napreduje a získava priaznivcov aj medzi verejnosťou.  Prajem všetkým členom o.z. veľa elánu do ďalšej práce, úspešné projekty ktoré zvýšia záujem verejnosti o naše združenie.
 
Mgr. Božena Demková
dozorná rada