Choď na obsah Choď na menu
 


Rokovací poriadok

27. 12. 2010

ROKOVACÍ PORIADOK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

POMôŽME NAŠIM DEŤOM

 

Rokovací poriadok Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom (ďalej len o.z.) vychádza z hlavných programových cieľov a Stanov združenia prijatých na zhromaždení členov združenia 19. 4. 2008. Združenie je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR zo dňa 14.12.2007, č. spisu VVS/1-900/90-31127.

 

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia

§ 1

 (1) Občianske združenie bolo založené s cieľom:

  • podporovať talentovaných a nadaných žiakov, aktívnych učiteľov a majstrov OV Združenej strednej školy obchodu a služieb (ďalej len „škola“) v Ružomberku,
  • zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty žiakov a učiteľov školy,
  • zabezpečovať potrebnú literatúru pre jednotlivé odbory,
  • napomáhať modernizácii školy a jej vybaveniu modernou technikou a učebnými pomôckami,
  • podieľať sa na organizovaní verejnoprospešných akcií ako sú výstavy, súťaže, školenia, kurzy,
  • nadväzovanie zahraničných a domácich kontaktov s inštitúciami zabezpečujúcimi profesijný rozvoj ,
  • zabezpečovať realizáciu projektov,
  • vykonávať a podporovať iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

 

(2) Členom OZ sa môže stať každý občan SR starší ako 18 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia s dodržiavaním Stanov OZ, a chcú aktívne prispieť k naplneniu cieľov združenia.

 

3) Najvyšším orgánom je Zhromaždenie členov združenia, v období medzi zasadnutiami riadi činnosť výkonný orgán združenia, ktorým je Správna rada (SRa) na čele s jej predsedom, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom OZ. V čase neprítomnosti predsedu ho s rovnakými právami zastupuje štatutárny zástupca - podpredseda OZ.

 

§ 2

(1) Činnosť OZ vychádza zo zásady prospešnej spolupráce OZ  so Združenou strednou školou obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružoberok (ďalej len „školy“), prípadne s inými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na plnení jeho programových cieľov.

 

(2) Uskutočňovanie svojich právomocí OZ zakladá na zásade verejnej informovanosti, kolektívneho prerokovania a rozhodovania o otázkach, ktoré sú zverené do jeho pôsobnosti.

 

§ 3

(1) Rokovanie SRa a zhromaždenia členov OZ upravuje Rokovací poriadok OZ, ktorý vymedzuje zásady rokovania OZ, jeho styky s vedením školy a navonok.

 

(2) Svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá svojho rokovania si OZ upravuje vlastnými uzneseniami.

DRUHÁ ČASŤ
Zasadnutia združenia

§ 4

(1) Zasadnutia SRa a zhromaždenia členov OZ zvoláva predseda SRa, ďalej na základe uznesenia SRa alebo písomne doručenej žiadosti s podpismi nadpolovičnej väčšiny členov SRa alebo 1/3 členov OZ, s uvedením dôvodov, pre ktoré má byť zasadnutie zvolané. Po doručení písomnej žiadosti je predseda povinný zvolať zasadnutie najneskôr do 30 dní. Povinnosť predsedu zvolať zasadnutie zhromaždenia členov aspoň raz za tri roky je uvedená v Stanovách OZ.

 

Rokovanie a spôsob hlasovania na zasadnutí

§ 5

(1) Zasadnutie SRa možno otvoriť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Táto podmienka sa nevzťahuje na zasadnutie zhromaždenia členov. Rokovanie vedie predseda alebo ním poverený podpredseda SRa.

 

(2) Zasadnutie SRa OZ je spravidla neverejné. Na neverejnom zasadnutí sa môžu zúčastniť pozvaní hostia. Za výber hostí na časť neverejného zasadnutia je zodpovedný predseda SRa.

 

(3) Program zasadnutia a materiály na rokovanie pripravuje a schvaľuje SRa, spôsob prerokúvania jeho jednotlivých bodov určí SRa na návrh svojho predsedu.

 

(4) Každý člen SRa môže navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu. O takomto návrhu môže rozhodnúť SRa bez rozpravy, avšak na základe hlasovania.

 

(5) Rozhodnutia SRa a zhromaždenia členov sú právoplatné, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platné rozhodnutie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov.

 

(6) Na návrh člena OZ sa o jednotlivých častiach návrhu môže hlasovať oddelene. Ak boli k návrhu predložené pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich, a to v poradí, v akom boli podané.

 

(7) Hlasovanie je verejné alebo tajné. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky. Tajne sa hlasuje hlasovacími lístkami, ak o to požiada nadpolovičná väčšina zúčastnených členov.

 

(8) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet hlasov odovzdaných za návrh i proti návrhu, resp. počet zdržaných hlasov.

 

(9) Pri rovnosti hlasov za i proti návrhu, má predseda SRa právo rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí návrhu.

 

Zápisnica zo zasadnutia

§ 6

(1) O priebehu zasadnutia SRa a zhromaždenia členov sa vyhotoví zápisnica. Predseda poverí vyhotovením zápisnice zapisovateľa OZ, ktorým je Ing. Lucia Benčaťová.

 

(2) Správnosť zápisu zo zasadnutia overuje a podpisuje predseda OZ. Overená zápisnica je autentickým záznamom o rokovaní na zasadnutí a spoločne s prílohami a ďalšími podkladmi sa archivuje. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predložených návrhov a prijatých uznesení, ktoré boli predmetom rokovania.

 

(3) Zápisnica zo zasadnutia musí byť najneskôr do 10 dní prístupná všetkým členom OZ. O forme jej zverejnenia rozhoduje SRa OZ.

 

  

 

            Mgr. Marian Šimkovič
                   predseda OZ

 

 

  

V Ružomberku 19. 04. 2010 vyhotovila Ing. Lucia Benčaťová.