Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy

27. 12. 2010

STANOVY

Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Čl. I          - Všeobecné ustanovenia

Čl. II         - Členstvo v združení

Čl. III       - Práva a povinnosti členov združenia

Čl. IV       - Orgány združenia

Čl. V         - Zhromaždenie členov združenia

Čl. VI       - Správna rada

Čl. VII      - Dozorná rada

Čl. VIII    - Hospodárenie združenia

Čl. IX       - Zánik združenia

Čl. X         - Záverečné ustanovenia

Čl. XI       - Prechodné ustanovenia

 

Čl. I  Všeobecné ustanovenia

 

1.     Občianske združenie Pomôžme našim deťom (ďalej len „združenie“) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

 

2.      Sídlom združenia je Ružomberok, ulica Scota Viatora 8.

 

3.      Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

 

4.      Cieľom činnosti združenia je predovšetkým:

 • podporovať talentovaných a nadaných žiakov, aktívnych učiteľov a majstrov OV Združenej strednej školy obchodu a služieb (ďalej len „škola“) v Ružomberku,
 • zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty žiakov a učiteľov školy,
 • zabezpečovať potrebnú literatúru pre jednotlivé odbory,
 • napomáhať modernizácii školy a jej vybaveniu modernou technikou a učebnými pomôckami,
 • podieľať sa na organizovaní verejnoprospešných akcií ako sú výstavy, súťaže, školenia, kurzy,
 • nadväzovanie zahraničných a domácich kontaktov s inštitúciami zabezpečujúcimi profesijný rozvoj ,
 • zabezpečovať realizáciu projektov,
 • vykonávať a podporovať iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

 

Čl. II  Členstvo v združení

 

 1. Členom združenia môžu byť:
 • fyzické osoby, ktoré spĺňajú tieto predpoklady:
 • sú plne spôsobilé na právne úkony,
 • sú bezúhonné.
 • právnické osoby zastúpené svojim štatutárnym orgánom, ktorý musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa článku II, bod 1a.

 

 1. Združenie príjme a zapíše do zoznamu členov združenia fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú predpoklady v článku II, bod 1a,b v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania písomnej žiadosti.

 

 1. Členstvo v združení vzniká prijatím člena správnou radou na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

 

 1. Členstvo v združení môže byť zrušené správnou radou združenia v týchto prípadoch:
 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
 • ak bol člen združenia právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • zánikom združenia,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje správna rada. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

 

Čl. III  Práva a povinnosti členov združenia

 

1. Práva členov:

-          podieľať sa na činnosti združenia,

-          voliť a byť volený do orgánov združenia,

-         obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

-          byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

 

2. Povinnosti členov:

-        dodržiavať stanovy združenia, platné právne normy a predpisy týkajúce sa predpisu činnosti realizovaných združení,

-         pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

-        podľa svojho svedomia, rozsahu, svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

-          platiť členské príspevky,

-          ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

Čl. IV  Orgány združenia

 

1.  Orgány združenia sú:

 • najvyšší orgán – zhromaždenie členov združenia,
 • výkonný orgán – správna rada,
 • kontrolný orgán – dozorná rada.

 

2.  Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.

 

3.  Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov.

 

 

Čl. V   Zhromaždenie členov združenia

 1. Zhromaždenie členov združenia zvoláva správna rada spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za tri roky. Ak o to požiada polovica členov združenia, správna rada združenia je povinná zvolať zhromaždenie členov združenia do dvoch mesiacov.

 

 1. Zhromaždenie členov združenia je utvorené zo všetkých členov združenia.

 

 1. Právomoci zhromaždenia členov združenia:
 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia,
 • schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách orgánov združenia,
 • volí a odvoláva členov správnej rady a ostatných orgánov združenia,
 • schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia.

 

 1. Zhromaždenie združenia je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 

 1. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia, pokiaľ spĺňajú požiadavky podľa článku II, bod 1a.

 

Čl. VI  Správna rada

 

 1. Správna rada združenia má 5 členov a riadi činnosť združenia medzi zhromaždeniami združenia.

 

 1. Správna rada je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci členovia správnej rady. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady.

3.      Správna rada:

 • zvoláva zhromaždenia členov združenia,
 • rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov združenia,
 • spravuje majetok združenia,
 • informuje členov o činnosti združenia,
 • chráni a presadzuje záujmy členov združenia,
 • vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia.

 

4.     Správna rada združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združenia. V mene združenia je oprávnený konať len predseda združenia. V prípade jeho neprítomnosti na základe splnomocenstva je konaním v mene združenia poverený podpredseda združenia.

 

5.      Správna rada združenia sa schádza spravidla trikrát do roka. Schôdze správnej rady zvoláva predseda alebo podpredseda, ak nie je určené vo vnútornom poriadku združenia inak.

 

Čl. VII  Dozorná rada

 

1. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí zhromaždenie združenia.

 

2. Dozorná rada:

 • je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá predsedovi združenia,
 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
 • je oprávnená požiadať správnu radu o zvolanie zhromaždenia členov v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré závažne ovplyvňujú činnosť združenia.

 

Čl. VIII   Hospodárenie združenia

 

1.      Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 

2.      Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

 

3.      Zdrojmi majetku sú:

 • členské príspevky,
 • dary sponzorov,
 • dotácie, 
 • granty,
 • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov združenia,
 • príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia.

 

4.     Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá správna rada združenia.

 

Čl. IX   Zánik združenia

 

1.      O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje správna rada, ktorá menuje likvidátora (len člen združenia a fyzická osoba). Ten najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia jeho predseda do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

2.      O zániku združenia môže rozhodnúť aj Ministerstvo vnútra svojím právoplatným rozhodnutím o rozpustení združenia.

 

Čl. X    Záverečné ustanovenia

 

 1. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.

 

 1. Podrobnosti o voľbách upravuje volebný poriadok.

  

Čl. XI  Prechodné ustanovenia

 

1.      Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia. Takisto sú povinní:

 • oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov,
 • zvolať zhromaždenie členov združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

 

2.      Členovia prípravného výboru sa do konania zhromaždenia členov združenia stávajú členmi prvej správnej rady. Ich funkčné obdobie sa končí dňom konania zhromaždenia členov združenia.

 

V Ružomberku, dňa 23. 10. 2007.