Choď na obsah Choď na menu
 


Vnútorný poriadok

26. 12. 2010

VNÚTORNÝ PORIADOK

 

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA POMôŽME NAŠIM DEŤOM

 

1. Práva člena občianskeho združenia (ďalej len „o.z.“)

Člen má právo:

 • aktívne sa podieľať na činnosti o.z.,
 • byť informovaný o činnosti o.z.,
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach zhromaždenia členov o.z.,
 • hlasovať na schôdzach zhromaždenia členov o.z.,
 • zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných o.z.,
 • po dosiahnutí 18. roku života voliť, byť volený a navrhovať kandidátov do orgánov o.z.,
 • podávať návrhy, podnety, sťažnosti a pripomienky k činnosti o.z.,
 • prednostne čerpať výhody bližšie špecifikované stanovami o.z.,
 • vystúpiť z o.z..

 

2. Povinnosti člena o.z.

Člen má povinnosť:

 • dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok o.z.,
 • svojou činnosťou napomáhať rozvoju o.z.,
 • starať sa čo najlepšie o majetok o.z. a čo najefektívnejšie s ním hospodáriť,
 • rešpektovať autoritu a právomoci orgánov o.z.,
 • plniť neodkladne úlohy zadané orgánmi o.z.,
 • zaplatiť vstupný poplatok vo výške 20,- SK,
 • platiť o.z. členské príspevky[1],
 • svojim konaním nepoškodzovať dobré meno o.z..

 

3. Práva a povinnosti členov orgánov o.z.

Predseda o.z.:

 • je štatutárnym zástupcom a reprezentantom o.z., vystupujúcim v jeho mene,
 • zastupuje o.z. na verejnosti pri usporadúvaných akciách a v administratívnom styku,
 • zvoláva a riadi Zhromaždenie členov,
 • podpisuje zmluvy, vyhlásenia a zápisnice v mene o.z.,
 • dohliada na plynulú činnosť o.z.  a všetkých jeho orgánov,
 • stará sa o efektívnu propagáciu združenia,
 • dbá nad pravidelnosťou aktualizovania internetovej stránky a nad jej obsahovou štruktúrou od jej vytvorenia,
 • organizuje členskú základňu,
 • udržiava pravidelný osobný alebo písomný kontakt s členmi o.z.,
 • získava sponzorov,
 • spoludohliada nad hospodárením združenia.

Podpredseda združenia:

 • vystupuje ako štatutárny zástupca združenia,
 • zastupuje predsedu združenia počas jeho neprítomnosti alebo práceneschopnosti vo všetkých jeho právomociach,
 • spoludohliada nad hospodárením združenia.

 

Člen správnej rady o.z.:

 • vystupuje v mene združenia vo faktických úkonoch,
 • organizuje členskú základňu,
 • vybavuje agendu korešpondencie s členmi združenia,
 • kontroluje platenie členských príspevkov,
 • vedie evidenciu členov a ich účasť na zhromaždení členov a na akciách združenia,
 • riadi projekty združenia,
 • získava sponzorov pre financovanie činnosti združenia,
 • nadväzuje kontakty s inými organizáciami
 • má právo spolurozhodovať o interných veciach,
 • navrhuje zmenu stanov,
 • spolurozhoduje o zložení členskej základne,
 • má právo v prípade poverenia predsedom vykonávať právne, administratívne a diplomatické akty v zastúpení.

 

Dozorná rada o.z.:

 • vyhotovuje zápisnice zo schôdze správnej rady aj zhromaždenia členov,
 • vedie agendu hospodárskej činnosti (účtovníctvo),
 • navrhuje plán činnosti,
 • zostavuje výročnú správu,
 • písomne informuje správnu radu a zhromaždenie členov o celkovom stave majetku združenia, resp. o výsledku účtovnej závierky predchádzajúceho roka na prvej schôdzi zhromaždenia členov v novom roku.

 

4. Činnosť združenia

Činnosť združenia zabezpečujú členovia jednotlivo, ale aj prostredníctvom správnej a dozornej rady.

 

5. Vstupný príspevok a členský príspevok

Vstupný príspevok

Výška vstupného príspevku je:

 • pre fyzické osoby 20,- Sk (alebo 0,70 euro),
 • pre právnické osoby 100,- Sk (alebo 3,30 euro).

Vstupný príspevok je povinný zložiť do pokladnice združenia každý nový člen najneskôr v 14. deň po prijatí rozhodnutia správnej rady o prijatí do združenia.

 

 

Členský príspevok

Pravidelný členský príspevok je od založenia združenia do 31. 12. 2010 dobrovoľný a v ľubovoľnej výške.

Od 1. 1. 2011 je výška pravidelného členského príspevku rovná 2% z dane z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Každý člen je povinný zložiť pravidelný členský príspevok na účet občianskeho združenia do 30. 07 príslušného kalendárneho roka. Pokiaľ tak člen neučiní, vystavuje sa možnosti vylúčenia zo združenia.

 

6. Voľba a odvolanie členov orgánov o.z.

Voľba členov

Členov správnej a dozornej rady o.z. volí zhromaždenie členov spomedzi kandidátov na členov verejným hlasovaním.

Zhromaždenie členov je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na voľbu členov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných členov zhromaždenia členov. Pokiaľ nie je možné dodržať túto podmienku, voľby musia byť odložené. Nové voľby musia byť vyhlásené najneskôr do 14 dní. Kandidátmi smú byť len členovia združenia vo veku najmenej 18 rokov.

Zúčastniť sa voľby – hlasovať, smú aj kandidáti. Samotná voľba prebieha  zdvihnutím ruky. Na platnosť hlasovania dohliadajú skrutátori, ktorých určí správna rada. Títo nesmú byť členmi správnej ani dozornej rady.

Víťazom volieb sa stáva kandidát s najvyšším počtom hlasov. Pokiaľ sa volí viac ako jeden člen správnej alebo dozorne rady, poradie obsadenia postov je totožné s poradím podľa počtu získaných hlasov. Víťaz volieb oficiálne nastupuje na funkciu nasledujúci deň po uskutočnení voľby.

 

Odvolanie členov

Členov správnej a dozornej rady odvoláva zhromaždenie členov vyslovením nedôvery. Na odvolanie člena sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých členov zhromaždenia vrátane zastupovaných členov. Odvolať možno členov jednotlivo aj naraz a to vyslovením nedôvery celej správnej resp. dozornej rade. Dňom vyslovenia nedôvery celej správnej rady sa práva a povinnosti členov správnej rady okliešťujú na:

 • menovanie členov volebnej komisie,
 • zvolanie schôdze zhromaždenia členov, na ktorej sa uskutoční voľba novej správnej rady, najneskôr do 21 dní odo dňa vyslovenia nedôvery zhromaždenia členov správnej rade.

Odvolaný člen správnej alebo dozornej rady nesmie kandidovať na funkciu člena po dobu 2 rokov.

 

7. Záverečné ustanovenia

Tento vnútorný poriadok schválilo predsedníctvo občianskeho združenia Pomôžme našim deťom 19. apríla 2008 v Ružomberku. Vnútorný poriadok nadobúda účinnosť okamžite.

Vypracovala: Ing. Lucia Benčaťová

 

                                                                    Mgr. Marián Šimkovič, predseda o.z.