Choď na obsah Choď na menu
 


Vyhlásenie 2% (3%) z dane

21. 3. 2014

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

Rok :     2013

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

 

I.  ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 

Priezvisko a titul

01

 

Meno                                                              Rodné číslo (u cudzích št. príslušníkov dátum narodenia)

02

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 /

 

 

 

 

 

Adresa

trvalého pobytu alebo

pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval

 

 

 

Ulica a súpisné/orientačné číslo

04

 

PSČ                                                               Obec

05

 

 

06

 

Štát

07

 

Telefónne číslo

08

 

 

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane

09

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3 % 1) zaplatenej dane

 

10

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zo zaplatenej dane z r. 09 (minimálne 3 eurá)

 

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

 

Dátum zaplatenia dane

11

 

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

 

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno (názov)

12

OZ Pomôžme našim deťom

Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo                                                                                

13

Ružomberok, 034 01, Scota Viatora 8

Právna forma                                                           Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14

 701

 

15

 4

 2

 0

 6

 2

 4

 3

 8

 

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

 

 

V................................................   dňa...................................                                                                                                           

                                                                           .................................                                                             
                                                                                                         Podpis daňovníka