Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 01. 12. 2009

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            01. 12. 2009

Miesto:            Spojená škola, Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Mgr. Marián Šimkovič

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Plán činnosti na rok 2010
  3. Predbežný rozpočet na rok 2010
  4. Diskusia
  5. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Marián Šimkovič.

 

2.      Ing. Lucia Blumensteinová oboznámila správnu radu s plánom činnosti na rok 2010.

 

3.   Ing. Lucia Blumensteinová navrhla predbežný rozpočet OZ na rok 2010.

 

4.   Bez diskusie.

 

5.    Na záver bolo prijaté uznesenie.

 

 

                                                                                  zapísala: Ing. Lucia Blumensteinová

 

 

                                                                                  overil: Mgr. Marián Šimkovič

Ružomberok 01. 12. 2009