Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 08.06.2011

6. 7. 2011
ZÁPISNICA
zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom
 
Dátum:            08. 06. 2011
Miesto:            Spojená škola, Ružomberok
Prítomní:         viď prezenčná listina
Predsedajúci: Bc. Gabriela Kohútová
 
Program
1.      Otvorenie
2.      Schválenie príspevku na exkurziu
3.      Schválenie príspevku na výmenný pobyt
4.      Schválenie príspevku na projekt Orange
5.      Diskusia
6.      Uznesenie
 
Priebeh rokovania:
Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.
1.      Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová.
2.      Mgr. M. Oravská požiadala o príspevok na exkurziu pre žiakov OU
3.      Ing. L. Blumensteinová  požiadala o príspevok na projekt výmenného pobytu
4.      Bc. J. Jantoš požiadal o príspevok na projekt Orange
5.      Bez diskusie
6.      Uznesenie
 
 
 
 
                                                                                     zapísala: Bc. Gabriela Kohútová
                                                                                         overil: Mgr. Marieta Oravská
 
Ružomberok 08. 06. 2011
 
 
Prezenčná listina zo zasadnutia správnej rady
OZ Pomôžme našim deťom dňa 08. 06. 2011
     
 
Mgr. Marieta Oravská                                .....................................................
Bc. Gabriela Kohútová                              .....................................................
Bc. Zdenka Stoličková                               .....................................................
Mgr. Rudolf Laco                                      .....................................................
Mgr. Klára Vargová                                   .....................................................
 
 
Uznesenie zo zasadnutia správnej rady zo dňa 08. 06. 2011
 
  
 
Správna rada na základe žiadosti Mgr. M. Oravskej rokovala o pridelení prostriedkov na exkurziu. Mgr. M. Oravská požiadala o príspevok vo výške 90,- Eur. Správna rada rozhodla o príspevku vo výške 48,- Eur.
Správna rada jednala aj finančnom príspevku na základe Bc. J. Jantoša na projekt Orange – Prehliadka vo výške 60,- Eur.
 Správna rada vydala uznesenie o schválení príspevkov.
Členovia jednohlasne odsúhlasili príspevky.
 
  
                                                                         zapísala Bc. Gabriela Kohútová
 
  
V Ružomberku: 08. 06. 2011