Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 12. 10. 2011

 

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            12.10. 2011

Miesto:            Spojená škola, Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Bc. Gabriela Kohútová

 

Program

1.Otvorenie

2. Schválenie príspevku na exkurziu vo Viedni

4. Diskusia

5. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

1.      Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová.

2.      Na základe žiadosti bol schválený príspevok

3.      Bez diskusie

4.      Uznesenie

 

 

 

 

                                                                                                   zapísala: Bc. Gabriela Kohútová

                                                                                                   overil: Mgr. Marieta Oravská

 

 

Uznesenie zo zasadnutia správnej rady zo dňa 12. 10. 2011

  

Správna rada na základe žiadosti Mgr. Krajčíkovej o príspevok 180€ odsúhlasila finančný príspevok na poznávaciu exkurziu do Viedne vo výške 90€.

 

Správna rada vydala uznesenie o schválení príspevku.

Členovia jednohlasne odsúhlasili príspevok.