Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 13. 6. 2008

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            13. 06. 2008

Miesto:            ZSŠ obchodu a služieb Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Mgr. Marián Šimkovič

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Prijatie nového člena OZ
  3. Diskusia
  4. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Marián Šimkovič.

 

2.      Na základe vlastnej žiadosti bola do OZ za členku prijatá Bc. Denisa Borošová.

 

3.   Ing. Lucia Benčaťová oboznámila členov združenia s ekonomickou stránkou OZ.

 

4.   Na záver bolo prijaté uznesenie.

 

 

                                                                                              zapísala: Ing. Lucia Benčaťová

 

 

                                                                                              overil: Mgr. Marián Šimkovič

Ružomberok 13. 06. 2008