Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 18. 04. 2008

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            18. 04. 2008

Miesto:            ZSŠ obchodu a služieb Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Mgr. Marián Šimkovič

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa OZ Pomôžme našim deťom
  3. Diskusia
  4. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Marián Šimkovič.

 

2.      Na predsedu OZ Pomôžme našim deťom bol Mgr. Klárou Vargovou navrhnutý           Mgr. Marián Šimkovič, ktorý bol jednohlasne zvolený za predsedu, za podpredsedu bola zvolená Mgr. Marieta Oravská a za zapisovateľa Ing. Lucia Benčaťová.

 

3.   Mgr. Rudolf Laco navrhol urýchlene založiť bežný účet pre OZ Pomôžme našim deťom.

 

4.   Na záver bolo prijaté uznesenie.

 

 

Ružomberok 18. 04. 2008                                                     zapísala: Ing. Lucia Benčaťová

 

 

                                                                                              overil: Mgr. Marián Šimkovič