Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 18. 11. 2011

 

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            18.11. 2011

Miesto:            Spojená škola, Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Bc. Gabriela Kohútová

 

Program

1.Otvorenie

2. Schválenie príspevku

4. Diskusia

5. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

1.      Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová.

2.      Na základe žiadostí bol schválený príspevok

3.      Bez diskusie

4.      Uznesenie

 

 

 

 

                                                                                                   zapísala: Bc. Gabriela Kohútová

                                                                                                   overil: Mgr. Marieta Oravská

 

 

Uznesenie zo zasadnutia správnej rady zo dňa 18. 11. 2011

  

Na základe žiadostí rokovala správna rada o pridelení príspevku. Ing. Tužinský požiadal o príspevok 30€ na usporiadanie akcie „ Mikulášsky volejbalový turnaj stredných škôl“

Správna rada vydala uznesenie o schválení príspevku.

Členovia jednohlasne odsúhlasili príspevok.