Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 19. 04. 2008

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            19. 04. 2008

Miesto:            ZSŠ obchodu a služieb Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Mgr. Marián Šimkovič

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie stanov OZ
  3. Plán činnosti na rok 2008
  4. Návrh rozpočtu na rok 2008
  5. Vnútorný poriadok združenia
  6. Rokovací poriadok združenia
  7. Diskusia
  8. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Marián Šimkovič.

2.      Ing. Lucia Benčaťová oboznámila členov so stanovami OZ.

3.      Ing. Lucia Benčaťová navrhla plán činnosti OZ na rok 2008.

3.   Ing. Lucia Benčaťová predniesla návrh rozpočtu OZ na rok 2008.

4.   Ing. Lucia Benčaťová predniesla vnútorný poriadok združenia.

5.    Ing. Lucia Benčaťová oboznámila členov s rokovacím poriadkom OZ.

6.    Bez diskusie.

7.    Na záver bolo prijaté uznesenie.

 

Ružomberok 19. 04. 2008                                                     zapísala: Ing. Lucia Benčaťová

 

 

                                                                                              overil: Mgr. Marián Šimkovič