Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 25. 1. 2010

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            25. 01. 2011

Miesto:            Spojená škola, Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Mgr. Marieta Oravská

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba predsedu OZ Pomôžme našim deťom
  3. Vylúčenie členov z OZ z dôvodu nečinnosti
  4. Diskusia
  5. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Marieta Oravská.

 

2.      Na predsedu OZ Pomôžme našim deťom bola Mgr. Marietou Oravskou navrhnutá          Bc. Gabriela Kohútová, ktorá bola jednohlasne zvolená za predsedu OZ na dobu troch rokov.

 

3.  Správna rada sa rozhodla z dôvodu nečinnosti vylúčiť nasledujúcich členov: Mgr. Eva Lengyelová, Mgr. Eva Madleňáková, Mgr. Viera Filippová a PaedDr. Richard Buroš.

 

4. Jednotlivý členovia správnej rady sa zaviazali do budúceho stretnutia vytvoriť návrhy na realizáciu a využitie finančných zdrojov OZ.

 

6.   Na záver bolo prijaté uznesenie.

 

                                                                                  zapísala: Ing. Lucia Blumensteinová

 

 

                                                                                  overila: Bc. Gabriela Kohútová

 

Ružomberok 25. 01. 2011