Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 27. 1. 2010

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            27. 01. 2010

Miesto:            Spojená škola, Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Bc. Gabriela Kohútová

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa za rok 2009
  3. Správa o hospodárení za rok 2009
  4. Prijatie nového člena
  5. Diskusia
  6. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

1.      Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová.

 

2.      Ing. Lucia Blumensteinová predniesla výročnú správu za rok 2009.

 

3.   Ing. Lucia Blumensteinová predniesla správu o hospodárení OZ za rok 2009.

 

4.   Na základe vlastnej žiadosti bola za člena OZ prijatá Ing. Katarína Švidroňová.

 

5.    Bez diskusie.

 

6.    Na záver bolo prijaté uznesenie.

 

                                                                                  zapísala: Ing. Lucia Blumensteinová

 

                                                                                  overil: Mgr. Marián Šimkovič

Ružomberok 15. 01. 2010