Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 27.01.2011

6. 7. 2011
ZÁPISNICA
zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom
 
Dátum:            27. 01. 2011
Miesto:            Spojená škola, Ružomberok
Prítomní:         viď prezenčná listina
Predsedajúci: Bc. Gabriela Kohútová
 
Program:
  1. Otvorenie
  2. Výročná správa za rok 2010
  3. Správa o hospodárení za rok 2010
  4. Prijatie nového člena
  5. Diskusia
  6. Uznesenie
 
Priebeh rokovania:
Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.
1.      Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová.
 
2.      Ing. Lucia Blumensteinová predniesla výročnú správu za rok 2010.
 
3.      Ing. Lucia Blumensteinová predniesla správu o hospodárení OZ za rok 2010.
 
4.      Na základe vlastnej žiadosti bola za člena OZ prijatá Mgr. Silvia Mojšová
 
5.      Bez diskusie.
 
6.      Na záver bolo prijaté uznesenie.
 
                                                                                 zapísala: Bc. Gabriela Kohútová
                                                                                     overil: Mgr Marieta Oravská
 
Ružomberok 27. 01. 2011
Prezenčná listina zo zasadnutia správnej rady
OZ Pomôžme našim deťom dňa 27. 01. 2011
 
Mgr. Marieta Oravská                                .....................................................
Bc. Gabriela Kohútová                              .....................................................
Bc. Zdenka Stoličková                               .....................................................
Mgr. Rudolf Laco                                      .....................................................
Mgr. Klára Vargová                                   .....................................................
 
  
Uznesenie zo zasadnutia správnej rady zo dňa 27. 01. 2011
 
 
 
Správna rada na základe žiadosti Mgr. Silvie Mojšovej vydala uznesenie o prijatí nového člena do občianskeho združenia.
Za prijatie hlasovali členovia správnej rady jednohlasne.
 
 
 
                                                                                 zapísala Bc. Gabriela Kohútová
 
 
 
V Ružomberku: 27. 01. 2011