Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 28.04.2011

6. 7. 2011
ZÁPISNICA
zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom
 
Dátum:            28. 04. 2011
Miesto:            Spojená škola, Ružomberok
Prítomní:         viď prezenčná listina
Predsedajúci: Bc. Gabriela Kohútová
 
Program
  1. Otvorenie
  2. Schválenie príspevku na projekt Mladí v akcii
  3. Schválenie príspevku pre Mgr. M. Kubalovú
  4. Diskusia
  5. Uznesenie
 
Priebeh rokovania:
 
Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.
1.      Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová.
2.      Mgr. V. Rudzíková ( rod. Tužinská ) požiadala o príspevok na projekt Mladí v akcii, ktorého sa zúčastnili žiaci a pedagogickí zamestnanci v Turecku
3.      Mgr M. Kubalová požiadala o príspevok na zakúpenie odbornej publikácie
4.      Bez diskusie
5.      Uznesenie
 
 
 
                                                                                zapísala: Bc. Gabriela Kohútová
 
                                                                                   overil: Mgr. Marieta Oravská
 
 
Ružomberok 28. 04. 2011
 
Prezenčná listina zo zasadnutia správnej rady
OZ Pomôžme našim deťom dňa 28. 04. 2011
 
 
Mgr. Marieta Oravská                                .....................................................
Bc. Gabriela Kohútová                              .....................................................
Bc. Zdenka Stoličková                               .....................................................
Mgr. Rudolf Laco                                      .....................................................
Mgr. Klára Vargová                                   .....................................................
 
  
Uznesenie zo zasadnutia správnej rady zo dňa 28. 04. 2011
 
 
 
 
Správna rada na základe žiadosti Mgr. V. Rudzíkovej jednala o pridelení finančných prostriedkov na projekt Mladí v akcii vo výške 50,-  Eur.
Správna rada jednala aj o pridelení príspevku 20.- Eur na zakúpenie odbornej publikácie na základe žiadosti Mgr. M. Kubalovej.
 Správna rada vydala uznesenie o schválení príspevku.
Členovia jednohlasne odsúhlasili príspevky.
.
 
 
                                                                               zapísala Bc. Gabriela Kohútová
 
 
 
V Ružomberku: 28. 04. 2011