Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnice 25.03.2011

6. 7. 2011
ZÁPISNICA
zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom
 
Dátum:            25. 03. 2011
Miesto:            Spojená škola, Ružomberok
Prítomní:         viď prezenčná listina
Predsedajúci: Bc. Gabriela Kohútová
 
Program
  1. Otvorenie
  2. Schválenie príspevku pre žiakov 4. B a 5. A
  3. Diskusia
  4. Uznesenie
 
Priebeh rokovania:
Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.
  1. Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová
  2. Žiaci tried 4. B a 5. A požiadali o príspevok na praktické maturitné skúšky
  3. Bez diskusie
  4. Na záver bolo prijaté uznesenie
 
 
 
 
 
                                                                             zapísala: Bc. Gabriela Kohútová
 
                                                                                  overil: Mgr. Marieta Oravská
 
 
 
Ružomberok 25. 03. 2011

 

 
 
Uznesenie zo zasadnutia správnej rady zo dňa 25. 03. 2011
 
 
 
 
Správna rada jednala o pridelení finančného príspevku na praktické maturitné skúšky. Správna rada rozhodla o výške príspevku pre 4. B vo výške 140,- Eur a pre 5. A vo výške 110,- Eur. Správna rada vydala uznesenie o schválení príspevkov.
Členovia jednohlasne odsúhlasili príspevky.
  
 
                                                                            zapísala Bc. Gabriela Kohútová
 
 
 
V Ružomberku: 25. 03. 2011