Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica ZČZ 18022008 I.

27. 12. 2010

ZÁPISNICA

zo stretnutia zhromaždenia členov Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            18. 02. 2008

Miesto:            ZSŠ obchodu a služieb Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Ing. Jaroslav Keyzlar

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Prijatie nových členov do OZ
  3. Diskusia
  4. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Jaroslav Keyzlar.

 

2.      Na základe vlastnej žiadosti boli do OZ prijatí nasledovní uchádzači: Bc. Božena Demková, Mgr. Marieta Oravská, Bc. Adela Siekliková, Marta Jadroňová, Bc. Eva Malenková, Mgr. František Ondrejka, Mgr. Eva Lengyelová, Mgr. Eva Bačinská, Ing. Iveta Egyudová, Ing. Daniela Chrenková, Ing. Daniela Durná, Mgr. Eva Madleňáková, Mgr. Elena Bellová, Bc. Iveta Migasová, Mgr. Anna Lacová, Mgr. Ľubomír Tužinský, Mgr. Klára Vargová, Mgr. Rudolf Laco, Bc. Gabriela Kohútová, Lýdia Hyžová, Mgr. Martina Šimkovičová, Mgr. Ľubomíra Obrcianová, Mgr. Miroslava Flochová, Ing. Jozef Považan, Bc. Július Bruncko, Dana Kupčová, Bc. Jaroslav Vyparina, Bc. Zdenka Stoličková, Ing. Miroslava Dechtárová, Mgr. Viera Filippová, Mgr. Mária Žuffová, Mgr. Ľudmila Eckerová a Mgr. Marián Šimkovič.

 

3.   Ing. Lucia Benčaťová oboznámila novoprijatých členov s cieľmi OZ.

 

4.   Na záver bolo prijaté uznesenie:

      Zhromaždenie členov združenia schvaľujú bez pripomienok prijatie členov. 

      Zhromaždenie členov združenia berie na vedomie ciele o.z.                                                          

 

                                                                              zapísala: Ing. Lucia Benčaťová

 

 

                                                                              overil: Mgr. Marián Šimkovič

 

 

Ružomberok 18. 02. 2008

 

Prezenčná listina zo zasadnutia zhromaždenia členov združenia

OZ Pomôžme našim deťom dňa 18. 02. 2008

 

Ing.     Jaroslav Keyzlar                                                 

Ing.     Katarína Buknová                                      

Ing.     Lucia Benčaťová