Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica ZČZ 18022008 II.

27. 12. 2010

ZÁPISNICA

zo stretnutia zhromaždenia členov Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            18. 02. 2008

Miesto:            ZSŠ obchodu a služieb Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Mgr. Marián Šimkovič

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba členov správnej a dozornej rady OZ
  3. Diskusia
  4. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Marián Šimkovič.

 

2.      Zhromaždenie členov združenia zvolilo do správnej rady nasledovných členov:

Mgr. Marieta Oravská, Mgr. Marián Šimkovič, Bc. Zdenka Stoličková, Mgr. Rudolf Laco a Mgr. Klára Vargová.

     Zhromaždenie členov združenia ďalej zvolilo členov dozornej rady OZ:

      Ing. Lucia Benčaťová, Bc. Jaroslav Vyparina a Bc. Božena Demková.

3.   Diskusia bola zameraná na možnosť získať finančné prostriedky pre občianske združenie. Ing. Lucia Benčaťová navrhla využiť možnosť darovať 2% z dane  z príjmov FO aj PO.

 

4.   Na záver bolo prijaté uznesenie:

      Zhromaždenie členov združenia zvolilo bez pripomienok členov správnej a 

      dozornej rady občianskeho združenia.

 

                                                                               zapísala: Ing. Lucia Benčaťová

 

                                                                                overil: Mgr. Marián Šimkovič

Ružomberok 18. 02. 2008