Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica ZČZ 25012010

27. 12. 2010

ZÁPISNICA

zo stretnutia zhromaždenia členov  Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            25. 01. 2010

Miesto:            Spojená škola, Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Mgr. Marieta Oravská

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Odvolanie Mgr. Mariána Šimkoviča z postu predsedu OZ a zo správnej rady OZ
  3. Zvolenie Bc. Gabriely Kohútovej za členku správnej rady OZ
  4. Diskusia
  5. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvorila a viedla podpredsedníčka OZ Mgr. Marieta Oravská.

 

2.     Z postu predsedu OZ bol na základe vlastnej žiadosti a nečinnosti odvolaný Mgr. Marián Šimkovič. Zhromaždenie členov združenie takisto jednohlasne odsúhlasilo odvolanie Mgr. Mariána Šimkoviča zo správnej rady OZ.

 

3.   Za členku správnej rady OZ bola jednohlasne zvolená Bc. Gabriela Kohútová.

 

4.   Členovia OZ boli oboznámení s finančnou stránkou Občianskeho združenia.

 

5.   Na záver bolo prijaté uznesenie:

Zhromaždenie členov združenia schvaľuje odvolanie Mgr. Mariana Šimkoviča.

Zhromaždenie členov združenia schvaľuje žiadosť o prijatie Bc. Gabriely Kohútovej za člena o.z.

Zhromaždenie členov združenia berie na vedomie správy o hospodárení, výročné správy a návrhy rozpočtov bez pripomienok.

 

 

                                                                         zapísala: Ing. Lucia Blumensteinová

 

                                                                                  overil: Mgr. Marieta Oravská

 

Ružomberok 25. 01. 2010